Yoga Sutras of Patanjali Artwork
Season 9 - Episode 2

Recitation of Chapter One

10 min - Talk
5 likes

Description

James recites Chapter One of The Yoga Sutras of Patanjali in its entirety in the original Sanskrit, beginning with invocational mantras.

Please see the attached .PDFs to follow along with James.

What You'll Need: No props needed

About This Video

Jun 20, 2021
Jnana, Raja
(Log In to track)

Transcript

Read Full Transcript

Aum Gananam Tva Ganapatigam Vamahi Kavinkavina Mupamashravastamam Jishtarajam Brahmanam Brahmanaspata Anishin Vannotebesirasaranam Aum Gananam Tva Ganapatigam Vamahi Kavinkavina Mupamashravastam Aum Gananam Tva Ganapatigam Vamahi Kavinkavina Mupamashravastam Aum Gananam Tva Ganapatigam Vamahi Kavinkavina Mupamashravastam Aum Gananam Tva Ganapatigam Vamahi Kavinkavina Mupamashravastam Aum Gananam Tva Ganapatigam Vamahi Kavinkavina Mupamashravastam Abahu Purushakaram Shankachakrasitaranam Sastrasirasamshetam Pranamavipatanjanam Yoginachityasya Parinavachan Malamsharirasya Chavaidyakina Yopakarottam Pravramoninam Patanjarimbranjarirana Tosmi Aum Shanti, Shanti, Shanti Aum Atashvipatanjara Yoga Darshani Samadipadonam Pratamaphpadam Ata Yoganoshasanam Yogaschitta Vrittinirata Tada Dhrashtosvarupevastanam Vrittisaru Pyamitaratra Vrittaya Panchatayakrishtakrishtam Pramana Vipariya Vekalpa Nidra Smritaya Pratyakshanamanagamav Pramanani Vipariya Yomitya Gnyana Matadrupapratishtam Shabdanyana Nopati Vastushunya Vekalpa Aapavapratyaya Rambana Vrittirnidram Anubhutavishaya Sambramoshasmriti Aapyasa Vairagya Pyam Tannirata Tatrastetayatnapyasa Satutirka Karanirantari Satkara Sivitodredapumihi Drishtanushravikavishaya Vittrishnasyavashikara Sanyavairagyam Tatparampuroshakhyatir Gunavay Trishnyam Vittarkavicharanandasmitaru Pannugamad Sambrugnata Vairamapratyapyasa Purva Samskarashishonya Vavapratyayo Vereyaprakrityayana Shataviryasmitesamade Pregnyapurvaka Itharisham Tivrasamveganama Sanah Mrdamatyari Matratvatatopivishishah Ishwarapranidhanadwam Gresha Karama Vipaka Shaya Yairaparamrishtav Purva Shavishishya Ishwarah Tatraniratishayam Sarvagnabhijam Saishapurvishamapigurukari Nanavachirat Tatyavachagavpranavam Dajapastadatabhavanam Tatyavpratyakchaitanathigamo Pyantaraya Bhavashche Vyarishthyan Samshaya Pramadarasyavirati Brantidarshanarabtabhumikattavanavastitattvani Vyartavikshyapastitantaraya DuhkhadolmanasyamMusicamijayatvashvasa Prashvasa vttinipasabhava Tatpritishyatatamikatta Pyasah Chaitri, Karuna, Murito, Pexana, Soka Dukha, Punya, Punya, Vishayana, Bhavanata, Shchitta, Prasaranam, Prachardhana, Vidharana, Bhyama, Pranasya, Vativa, Pravritti, Ruttpana, Manasastitini, Bandhini, Vishokavajyotishmati, Vaitaraga, Vishayama, Chittam, Svapna, Nidra, Jnana, Rama, Rama, Yatabimatadhyana, Dva, Paramanup, Paramahantosya, Vashikara, China, Vritti, Rabi, Jata, Siva, Manir, Grahitra, Grahana, Grahishutta, Tstattata, Dhanjanata, Sama, Patiheem, Tatrashabdhartha, Jnana, Vikalpa, Sankhirna, Savitarka, Sama, Patiheem, Smritapari, Shuddha, Swarupa, Shunivartha, Matra, Nirbasa, Nirvitarka, Eta, Yayiva, Savitara, Nirvitara, Chasokshma, Vishaya, Vyakya, Tama, Sokshma, Vishaya, Tvam, Charinga, Parivasanam, Tayiva, Savitya, Samadhi, Nirvitara, Vayshara, Jyajnaprasara, Ritambara, Tatra, Pragnya, Shrutana, Manapra, Gnya, Bhyama, Nyavishaya, Visheshara, Tattvat, Tajasamskaronya, Samskaraprati, Bhandi, Tasyapi, Niroti, Sarva, Niroti, Nirvi, Jasamadhi, Eteshree, Patanjana, Yoga, Darshani, Samadhi, Padona, Vrata, Maph, Padaha, Samaptaha, Om Shanti, Shanti, Shanti.

Comments

Kate M
4 people like this.
Really beautiful chanting, James. Thank you.

You need to be a subscriber to post a comment.

Please Log In or Create an Account to start your free trial.

Footer Yoga Anytime Logo

Just Show Up

Over 2,900 yoga and meditation practices to bring you Home.

15-Day Free Trial