Yoga Sutras of Patanjali Artwork
Season 10 - Episode 2

Recitation of Chapter Two

10 min - Talk
10 likes

Description

James shares a full recitation of Chapter Two of The Yoga Sutras of Patanjali in the original Sanskrit.

Please see the attached .PDF to follow along with James.

What You'll Need: No props needed

About This Video

Jun 20, 2021
Chanting, Raja, Jnana
(Log In to track)

Transcript

Read Full Transcript

Vamashravasthamam jishta rajam brahmana brahmana spata anishin manu te besi rasaranam omgam tit purushaya vit mahi vakritandayatim mahi tanurandif prachora yati omgami karanthaya vit mahi vakritandayatim mahi tanurandif prachora yati omgam ganapata yinama omgam ganapata yinama anshri maha ganapata yinama om namaste astubhagavan vishweshvaraya maha devaya triambakaya tripurantakaya trikagnikala yakalagner drayanira kandaya mritan jaya sarabheeshvaraya sadashivaya shriman maha devaya nama om namaste gurunam charanarvinde sandarsheta svatmasukhava bhote nishwhesi janganikaya mani samsara hala namo ashanti yayi abhavapurushakaram shankachakra siddharinam sahastra shira samshvetam pranamamipatanjanam yogi nachetasya parinavacham malam shari rasya chavaidya kenam yopakarautam brahvaramuninam patanjalim brahjalirana tusmi om mateshree patanjala yoga darshani sadnaparunam dvitiyafparah tapasvadhyayishvara pranitana nikriya yoga samadhi pavanarta kreshatanu karanartasche avidnyas metaraag dvesha pinevesha klesha avidnya kshitramutari sham bhrazupta tanu vichana dharanam nitya shuche dukhaanatmasu nitya shuche sokatma kyatera vidnya nrikdarshana shaktyore katmativasmetaa sukhanu shayiragam dukhanu shayidvesha svarasa vahi viroshopita taru tupinevesha te pratipasavahaya sukshma dhyana hyas tadvrita yaha klesha mura karmashayodrishta drishta janma vire niyam satyamure tadvipa ko jatyayur pogam te hlada paritapapalav punyah punyahitutvat parinamatapasamskaradukh kaira gonavrita virotacha dukhamiva sarvam vyevikina heyam dukhamanagatam nrashtrayryayo sanyogoh heyahitoh prakash kriyastitishiram putendryatmakam pogar pavargartam rishyam vishysha vishysha ringamatra ringani guna parvani nrashtad rishima drashudhopi pratyayana pashah tadar tayiva drishasyatma kretayatam bratinashtama pyanashtam taran yasadharanatvat swasvamishaktyos varu po palabtihitu sahiyogam tasyahitur avidiyah tara bhavat sanyogabhavo anam tandrishikayivalyam vishysha vishyatiravipilavanopayam tasyasaptada pran tabhumifpragnyam yoganga nushtana rashudhikshayayana dipti ravi vishyatyam yamani yamasana pranayama pratyahr tadar natyana samatayoshtavangani tatra hymsa satyaste brahmacharya parigrahyama jati desha kara samayana vachina saivabhoma mavratam shocha santojatapasvadyah yishwarapranitana niyama vitarka bhatnipatipakshabhavanam vitarka hymsa raya kritakaritana mori tadobh krodamohapurvaka mritamatyari matra dukhagyananantaparatipatipakshabhavanam aimsa pratishtayam datsanitovayiratyagah satya pratishtayam kriyaparashrayatvam asteya pratishtayam saivaratnapastanam brahmacharya pratishtayam viryarabha aparigrahastayri janmakatantasambhoorah shocha svaanghajagupsa parirasan sargah satvashuddha saomana syaika grindra jayatmadarshana yogyatvani cham santoshara nuthama sokalabha kainriya siddhirashuddhiksaya tapasaham svaryaya rishtadivata sambhrayogaham samadhi siddhirishwara pranidhanat sthirasukamasanam prayatna shaitalyanandasamapatiphyam tautvantana pigataham tasmin satishvasa prasvasa yora gativicherav pranayama bahyabhyantara stambhavrittir deshakara sankhyabh paridrishtadhir kasvokshmaha bahyabhyantara vishayakshyapichaturtaham tatakshyati prakashavaranam dharana suchayogyatamanasa svavishaya sambhrayogi chatasyasvarupanokar evindriyanam bhrtyaaram tataphparama vashyatindriyanam om tatsariti shreepatanjana yoga darshani sadhana parunam dvitiyafparah samabthah om shanti, om shanti, om shanti here

Yoga Sutras of Patanjali: The Purpose of Yoga

Comments

Christel B
4 people like this.
Wonderful to listen and find yourself transported.
Kate M
1 person likes this.
beautiful chanting : )
Caroline S
Thank you James for the beautiful recitation, peaceful and so very meditative x

You need to be a subscriber to post a comment.

Please Log In or Create an Account to start your free trial.

Footer Yoga Anytime Logo

Just Show Up

Over 2,900 yoga and meditation practices to bring you Home.

15-Day Free Trial